Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Gemeente (Jehovah's Getuigen)

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Christendom
512px-ChristianitySymbol svg.png
(symbool van het christendom.)
..Pijlers
..Christelijke feesten
..Geschiedenis en tradities
..Onderwerpen
..Belangrijke personen
Een plaatselijke gemeente van Jehovah's Getuigen.

Een gemeente is bij de Getuigen van Jehovah een plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij komen bijeen in eigen gebedshuizen die zij Koninkrijszaal van Jehovah's Getuigen noemen. De bijeenkomsten noemen zij Vergaderingen.

In België zijn er 375 gemeenten en in Nederland zijn dat er 395 (2010).

Betekenis

Een gemeente bestaat uit een groep mensen die voor de aanbidding van God bijeenkomen, of bijeenvergaderd zijn.

Het Hebreeuwse woord dat in de Nieuwe-Wereldvertaling gewoonlijk met „gemeente” is vertaald, is qa‧hal′.

„[Het] is afgeleid van een grondwoord dat „bijeenroepen; samenroepen” betekent (Nu 20:8  (NW); De 4:10  (NW)). Het wordt vaak voor een georganiseerde groep mensen gebruikt en komt voor in de uitdrukkingen „gemeente van Israël”, „gemeente van de ware God”, „gemeente van Jehovah”, en „Jehovah’s gemeente”. Qa‧hal′ duidt op verschillende soorten samenkomsten van mensen, zoals voor religieuze doeleinden (De 9:10  (NW); De 18:16  (NW); 1Kon 8:65  (NW); Ps 22:25  (NW); Ps 107:32  (NW)), voor het behandelen van bestuurlijke aangelegenheden (1Kon 12:3  (NW)) en voor oorlogvoering (1Sa 17:47  (NW); Ez 16:40  (NW) vergadering)...”

Inzicht in de Schrift - (1988) Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap - "Gemeente"

In de christelijke Griekse Geschriften is het Griekse woord dat met „gemeente” is vertaald, ek‧kle′si‧a.

„[Dit] is afgeleid van twee Griekse grondwoorden, namelijk ek, dat „uit” betekent, en ka′le‧o, dat „roepen” betekent. ... Het is het woord dat in Handelingen 7:38  (NW) met betrekking tot de gemeente Israël wordt gebruikt, en ook voor de „vergadering” die in Efeze door de zilversmid Demetrius tegen Paulus en zijn metgezellen werd opgehitst). Het wordt echter meestal met betrekking tot ... de christelijke gemeente gebruikt in een bepaalde stad, zoals Jeruzalem, Antiochië of Korinthe; of op een specifieke groep die in iemands huis bijeenkomt. In overeenstemming daarmee wordt er ook gesproken over afzonderlijke christelijke gemeenten of „gemeenten van God” (Handelingen 15:41  (NW); 1Korinthiërs 11:16  (NW)). In oudere Nederlandse vertalingen wordt soms het woord „kerk” gebruikt in schriftplaatsen die betrekking hebben op de christelijke gemeente... Aangezien veel mensen bij het woord „kerk” eerder aan een gebouw denken waar religieuze diensten worden gehouden dan aan een gemeente die haar religie beoefent, kan de vertaling „kerk” misleidend zijn.”

Inzicht in de Schrift - (1988) Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap - "Gemeente"

Eerste gemeenten

De eerste gemeenten ontstonden in de eerste eeuw van de christelijke jaartelling. Groepen van recent bekeerden vormden een eigen gemeenschap. Lukas schrijft er in het Bijbelboek Handelingen der Apostelen het volgende over:

43 Ja, iedere ziel werd door vrees overvallen, en er geschiedden voorts vele wonderen en tekenen door bemiddeling van de apostelen. 44  Allen die gelovigen werden, waren bij elkaar en hadden alle dingen gemeenschappelijk, 45  en zij verkochten voorts hun goederen en bezittingen en deelden de [opbrengst] aan allen uit, naar ieders behoefte. 46  En dag aan dag waren zij voortdurend eensgezind in de tempel aanwezig, en zij nuttigden hun maaltijden in particuliere huizen en gebruikten het voedsel met grote verheuging en oprechtheid van hart, 47  en zij loofden God en stonden bij het gehele volk in de gunst. Terzelfder tijd bleef Jehovah dagelijks degenen die gered werden, aan hen toevoegen.”Hand 2:43-47  (NW)


Later in dit Bijbelboek worden nog andere nieuwe gemeentes besproken. Het belang en de noodzaak van deze christelijke gemeenschappen wordt in het Nieuwe Testament meermalen onderstreept. Ook geeft de apostel Paulus aan dat men "de samenkomst niet mag verzuimen".

23 Laten wij zonder wankelen vasthouden aan de openbare bekendmaking van onze hoop, want hij die beloofd heeft, is getrouw. 24  En laten wij op elkaar letten ten einde tot liefde en voortreffelijke werken aan te sporen, 25  het onderling vergaderen niet nalatend, zoals voor sommigen gebruikelijk is, maar laten wij elkaar aanmoedigen, en dat te meer naarmate GIJ de dag ziet naderen.”Heb 10:23-25  (NW)


Hoewel er in diverse plaatsen christelijke gemeenten van God werden opgericht, functioneerden ze niet onafhankelijk van elkaar. In plaats daarvan erkenden al deze gemeenten de autoriteit van het christelijke besturende lichaam in Jeruzalem.

Bestuurlijke indeling

Dit besturende lichaam bestond uit de apostelen en oudere mannen van de gemeente in Jeruzalem. Wanneer door het besturende lichaam uit de 1ste eeuw n.Chr. in een bepaalde zaak een beslissing werd genomen, dan gold deze voor alle gemeenten.[1] Deze beslissingen werden door Paulus en andere reizende vertegenwoordigers aan de andere gemeenten bekendgemaakt.

„Terwijl zij nu voortreisden door de steden, brachten zij hun daar ter nakoming de verordeningen over waartoe door de apostelen en oudere mannen die zich in Jeruzalem bevonden, was besloten. Ja, daarom werden de gemeenten aanhoudend in het geloof bevestigd en namen ze van dag tot dag voortdurend in aantal toe.”Handelingen 15:22-31  (NW)


De afzonderlijke gemeenten volgden de leiding van dit besturende lichaam. Dit lichaam stelde ook de oudere mannen aan die de leiding namen over zo'n gemeente. (Titus 1:1-5  (NW)) Degene die zo'n voorrecht behartigden moesten aan specifieke vereisten voldoen; een goede naam hebben. (1 Timotheüs 3:1-13  (NW); Titus 1:5-9  (NW)) In feite moesten allen die de positie van een geestelijke herder innamen, voorbeelden voor de kudde worden, liefdevolle bezorgdheid voor de afzonderlijke personen in de gemeente tonen en de geestelijk zieken werkelijk bijstaan.[2]

De gemeenten van Jehovah's Getuigen volgen dit zelfde model. Het Besturende Lichaam in New York geeft leiding aan de afzonderlijke gemeenten via onder andere De Wachttoren, Koninkrijksdienst, brieven, en congressen. Ook zend het vertegenwoordigers naar deze gemeenten. Iedere gemeente bestaat uit een lichaam van ouderlingen. Deze wordt voorgezeten door een coördinator. Andere ouderlingen vervullen functies als secretaris, Schoolopziener,[3] Dienstopziener[4] en andere functies die voor een gemeente relevant kunnen zijn. Andere functies worden vaak ook door Dienaren in de bediening vervuld. Dit zijn getuigen die extra verantwoordelijkheid dragen.

Zie ook

Bronvermelding

Bronnen, noten en/of referenties:

  1. º Aan het besturende lichaam werd bijvoorbeeld de besnijdeniskwestie voorgelegd. Toen het besturende lichaam onder leiding van de heilige geest een beslissing in deze kwestie nam, werd die beslissing aanvaard en werd ze bindend voor alle christelijke gemeenten, die zich er bereidwillig aan onderwierpen. — Handelingen 15:22-31  (NW)
  2. º Inzicht in de Schrift - (1988) Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap - "Gemeente"
  3. º De Schoolopziener heeft de verantwoordelijkheid voor de Theocratische School.
  4. º De Dienstopziener draagt de verantwoordelijkheid voor de prediking in het aan de gemeente toegewezen gebied.
rel=nofollow
rel=nofollow