Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Lijst van pausen

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een chronologische lijst van de bisschoppen van Rome. Deze dragen sinds de vijfde eeuw, naar het voorbeeld van de bisschoppen van Alexandrië, de eretitel „paus” (Latijn: papa).

Inleidend

Volgens de kwestie hoe het monepiscopaat zich ontwikkelde, is het niet zeker of de kerk van Rome in de eerste 100 jaar door een enkele bisschop of door een college van priesters (presbyters) werd geleid; de eerste mogelijkheid wordt van katholieke zijde traditioneel zo onderwezen. Reeds bij Clemens I van ongeveer 88 tot 97 n.Chr. blijkt dat een enkele bisschop bijzondere functies in de leiding had. Om de apostolische succcessie aan te tonen, was het voldoende om zijn naam te documenteren.

Bij de pausen van de eerste 100 tot 200 jaar moet men rekening houden met de onzekerheid van het historische bronmateriaal.

De titel paus (papa ’Vader’) is of was niet voorbehouden voor de bisschop van Rome, maar werd eerst in Alexandrië gebruikt. Waarschijnlijk was Heraclas, de Patriarch van Alexandrië (bisschop van 232–248) de eerste bisschop die deze eretitel droeg. Zijn opvolgers, de pausen van de koptische kerk (sinds november 2012 Tawadros II) dragen deze titel tot op heden. Pas 70 jaar na Heraclas werd een Romeinse bisschop met deze titel aangeduid. Marcellinus, overleden in 304, was de eerste Romeinse bisschop, van wie door een inscriptie uit zijn tijd de titel papa kan worden aangetoond. Siricius (van 384 tot 399) was de eerste die de titel ook als term voor zichzelf gebruikte. Sinds Leo de Grote van 440 tot 461 werd de titel de gebruikelijke aanduiding voor de bisschop van Rome. Pas sinds Gregorius VII van 1073 tot 1085 claimt de Romeinse kerk deze titel als een exclusief voorrecht van de Roomse paus. De titel wordt ook met terugwerkende kracht gebruikt voor de vroegere bisschoppen van Rome, die traditioneel als pausen worden aangeduid.

Tot het Concilie van Konstanz van 1414 tot 1418 waren er regelmatig onenigheden over wie de rechtmatige paus en wie bijgevolg de zogenaamde tegenpaus was. De historische situatie is tot op heden niet altijd even duidelijk. Angelo Roncalli koos bijvoorbeeld niet de naam Johannes XXIV, omdat hij in de kwestie of Johannes XXIII (Baldassare Cossa, overleden in 1419) wel een rechtmatige paus was, een vraag die op het concilie open bleef, niet ten gunste van de tegenpaus wou kiezen door hem in de nummering op te nemen. Een consequente en doorlopende nummering van de pausen die vanuit historisch opzicht steeds correct is, is wegens zulke onduidelijkheden niet altijd mogelijk.

Toelichtingen bij de lijst

Titulatuur

De eerste bisschop van Rome die zichzelf paus noemde, was Siricius (384-399). Ook zijn voorgangers worden met terugwerkende kracht doorgaans als paus aangeduid.

Paus en tegenpaus

Al sinds de derde eeuw kwam het geregeld voor dat er meerdere pausen tegelijk waren. In deze gevallen erkent de Kerk een van de pausen als rechtmatig en reduceert de andere daarmee tot tegenpaus. In veel gevallen is echter niet eenduidig vast te stellen of een paus al dan niet rechtmatig was. Sommige pausen die in hun eigen tijd als rechtmatig golden, worden thans als tegenpaus beschouwd of om andere redenen niet meer meegerekend: zo heeft het Vaticaan in 1961 "Stefanus (II)" uit de lijst geschrapt.

Nummering

Door deze problematiek treden er in de nummering van de pausen verschillende onregelmatigheden op. Door het schrappen van Stefanus (II) moesten al zijn latere naamgenoten worden omgenummerd. In deze lijst worden ze genoemd met hun nieuwe nummer en tussen haakjes het oude nummer: Stefanus III (IV). Hetzelfde geldt voor de latere naamgenoten van Felix II, die thans als tegenpaus geldt: Felix III (IV) enz. De tegenpausen Alexander V en Johannes XVI worden in de nummering meegerekend. Daarom zijn er geen "legitieme" pausen van deze namen en gaat men dus van Alexander IV naar Alexander VI en van Johannes XV naar Johannes XVII. Een paus of tegenpaus Johannes XX bestaat door verwarring met de telling zelfs helemaal niet.

Een ander probleem is verwarring van namen door het overschrijven van oude geschriften. Zo kwam vroeger op lijsten een paus Donus II voor. Deze vermelding was echter het gevolg van verwarring van de naam "Donus" met de titel "dominus" (heer). In werkelijkheid was er maar één paus Donus. Het ontbreken van Martinus II en Martinus III op de lijst, die van Martinus I naar Martinus IV gaat, is te wijten aan verwarring met de naam Marinus. Van Marinus I en Marinus II nam men ooit aan dat ze ook Martinus heetten. Een geval apart is pausin Johanna, van wie men vrij algemeen aanneemt dat ze nooit heeft bestaan en daarom hier noch als paus noch als tegenpaus is opgenomen.

Namen

Pausen bleven de eerste eeuwen ook na hun wijding hun doopnaam gebruiken. De eerste paus die zijn naam veranderde is, voor zover bekend, Johannes II (533-535). Hij heette eigenlijk Mercurius, maar de verwijzing naar de heidense god Mercurius werd ongepast geacht. Uit soortgelijke motieven handelden Johannes XII (955-964), eigenlijk Octavianus, en Johannes XIV (983–984), eigenlijk Petrus. Vanaf Gregorius V (996-999) en Silvester II (999-1003), die beide een Germaanse naam hadden, werd het gebruikelijk dat pausen bij hun wijding een nieuwe naam aannamen. De laatste paus die zijn doopnaam behield was Adrianus VI (1522-1523), die Adriaan heette. Voor Franciscus, die in 2013 paus werd, was Lando (913-914) de laatste paus die een naam koos die niet door minstens één paus eerder was gedragen. Min of meer een uitzondering betreft Johannes Paulus I (1978), die twee eerder gebruikte namen combineerde.

De pauselijke namen worden in de meeste Europese talen vertaald indien er een plaatselijk equivalent bestaat. Zo heten de pausen genaamd Gregorius in het Engels Gregory, in het Duits Gregor, in het Frans Grégoire en in het Tsjechisch Řehoř. In veel niet-westerse talen worden de namen uit een andere taal gebruikt, zoals de Franse vormen in het Turks en de Spaanse in het Tagalog.

In het Nederlands worden in tegenstelling tot in de andere Germaanse talen vrijwel uitsluitend de Latijnse namen gebruikt. Nederlandse vormen als Gregoor (Gregorius), Urbaan (Urbanus), Steven (Stephanus), Bonifaas (Bonifatius), enzovoorts zijn in de negentiende eeuw in onbruik geraakt (zie lijst van Nederlandse namen van pausen). Als werkelijk vernederlandste naam is thans alleen Nicolaas (Nicolaus) nog gangbaar. Voorts spelt men in het Nederlands doorgaans Johannes, Adrianus en Celestinus in plaats van Ioannes, Hadrianus en Coelestinus, en vervangt men ph door f, zoals in Stefanus voor Stephanus.

Ook in het Latijn komen echter variaties voor. Zo heetten de eerste drie pausen die nu Sixtus worden genoemd Xystus. Andere voorbeelden van variatie zijn Cono/Conon, Cletus/Anacletus en Deusdedit/Adeodatus. Daarnaast zijn er spellingsvariaties als Bonifatius/Bonifacius en Silvester/Sylvester. Zie voor specifieke naamgevingsproblemen de opmerkingen bij de desbetreffende pausen.

Lijst van pausen

Heilig verklaarde pausen zijn gemarkeerd met "(H)", zalig verklaarde met "(Z)".

Pausnaam Burgerlijke naam Duur pontificaat Opmerking(en)
1. Petrus (H) Simon Bar-Jonas 33(?)–67(?) Apostel/Concilie van Jeruzalem
2. Linus (H) 67(?)–79(?) Stelde eerste 15 bisschoppen in het westelijke Romeinse Rijk aan
3. Anacletus I (H) 79(?)–88(?) Ook Cletus genoemd, maar mogelijk was dit een andere persoon/wijding van de eerste bisschoppen
4. Clemens I (H) 88(?)–98(?) Vaststelling ritus van het vormsel
5. Evaristus (H) 98(?)–106(?) Grondlegger college van kardinalen
6. Alexander I (H) 106(?)–115(?)
7. Sixtus I (H) 115(?)–125(?)
8. Telesforus (H) 125(?)–136(?) Richtlijnen voor de mis/invoering van de Vastentijd
9. Hyginus (H) 136(?)–140(?) Kerken naar heiligen vernoemen/instelling van peetouders
10. Pius I (H) 140(?)–155(?)
11. Anicetus (H) 155(?)–166(?) Paasviering/vervolging gnostici
12. Soter (H) 166(?)–175(?) Paasviering/zegening van huwelijken
13. Eleutherus (H) 175(?)–189 Vervolging gnostici
14. Victor I (H) 189199 Bisschop van Rome breidt zijn macht uit i.v.m. de paasdatum/Latijn wordt kerktaal
15. Zefyrinus (H) 199217 Vervolging gnostici/invoering van de hostieschalen
   Hippolytus (H) 217235 Was de eerste tegenpaus
16. Calixtus I (H) 217222 Absolutie van alle zonden wordt mogelijk
17. Urbanus I (H) 222230
18. Pontianus (H) 230235 Einde schisma van Hippolytus/ordening psalmen
19. Anterus (H) 235236
20. Fabianus (H) 236250 Zending naar Frankrijk
Sedisvacatie (15 maanden) 250251 Geen paus
   Novatianus 251-258(?) Tegenpaus
21. Cornelius (H) 251253 Christenvervolging door Decius
22. Lucius I (H) 253254 Christenvervolging door Valerianus I
23. Stefanus I (H) 254257 Schisma van Cyprianus over ketterdoop
24. Sixtus II (H) 257258 Verzoeningspoging m.b.t. ketterdoop
Sedisvacatie (9 maanden) 258259 Geen paus
25. Dionysius (H) 259268 Verzoening ruzie over ketterdoop
26. Felix I (H) 269274
27. Eutychianus (H) 275283
28. Cajus (H) 283296 Leken kunnen geen bisschop worden
29. Marcellinus (H) 296304 Hoogtepunt christenvervolging. Eerste bisschof van Rome voor wie de titel papa (paus) werd gebruikt, maar nog niet om naar zichzelf te verwijzen.
Sedisvacatie (4 jaar) 304308 Geen paus
30. Marcellus I (H) 308309 Verplichting celibaat
31. Eusebius (H) 309310
32. Miltiades (H) 310314 Edict van Milaan/Concilie van Arles
33. Silvester I (H) 314335 Concilie van Nicea I/gebruik geloofsbelijdenis/Concilie van Antiochië
34. Marcus (H) 336 Eerste religieuze kalender
35. Julius I (H) 337352 Concilie van Sardica
36. Liberius 352366 Concilie van Arles/Concilie van Milaan/Concilie van Sirmium/Concilie van Alexandrië
   Felix II 355365 Tegenpaus, toch vaak in de telling meegerekend
37. Damasus I (H) 366384 Concilie van Constantinopel I/Concilie van Laodicea
   Ursinus 366367 Tegenpaus
38. Siricius (H) 384399 Gebruikte de titel papa als aanduiding voor zichzelf. Invoering decreet/Synode van Carthago
39. Anastasius I (H) 399401 Vader van Innocentius I
40. Innocentius I (H) 401417 Zoon van Anastasius I
41. Zosimus (paus) (H) 417418 Verwerping van het pelagianisme
42. Bonifatius I (H) 418422
   Eulalius 418419 Tegenpaus
43. Celestinus I (H) 422432 Concilie van Efeze
44. Sixtus III (H) 432440
45. Leo I de Grote (H) 440461 Concilie van Chalcedon
46. Hilarius (paus) (H) 461468
47. Simplicius (H) 468483 Val West-Romeinse Rijk
48. Felix II (III) (H) 483492 Schisma van Acacius
49. Gelasius I (H) 492496 Canon van de Bijbel
50. Anastasius II 496498
51. Symmachus (H) 498514
   Laurentius 498506 Tegenpaus
52. Hormisdas (H) 514523 Vader van Silverius
53. Johannes I (H) 523526
54. Felix III (IV) (H) 526530
   Dioscurus 530 (Voor 2001 een tijd als tegenpaus beschouwd)
55. Bonifatius II 530532
56. Johannes II Mercurius 533535
57. Agapitus I (H) 535536
58. Silverius (H) 536537 Zoon van Hormisdas
59. Vigilius 537555 Vijand van Silverius/Concilie van Constantinopel II
60. Pelagius I 556561
61. Johannes III 561574
62. Benedictus I 575579
63. Pelagius II 579590
64. Gregorius I de Grote, o.s.b. (H) 590604
65. Sabinianus 604606
66. Bonifatius III 607
67. Bonifatius IV, o.s.b. (H) 608615
68. Adeodatus I (H) 615618 Ook Deusdedit genoemd
69. Bonifatius V 619625
70. Honorius I 625638
71. Severinus 640
72. Johannes IV 640642
73. Theodorus I 642649
74. Martinus I (H) 649655
   Eugenius I 654 Tegenpaus
75. Eugenius I (H) 655657
76. Vitalianus (H) 657672
77. Adeodatus II, o.s.b. 672676 Ook slechts Adeodatus genoemd (indien Adeodatus I Deusdedit wordt genoemd)
78. Donus 676678
79. Agatho (H) 678681 Concilie van Constantinopel III
80. Leo II (H) 682683
81. Benedictus II (H) 684685
82. Johannes V 685686
83. Conon 686687
84. Sergius I (H) 687701
   Theodorus II 687 Tegenpaus
   Paschalis I 687692 Tegenpaus
85. Johannes VI 701705
86. Johannes VII 705707
87. Sisinnius 708
88. Constantinus I 708715
89. Gregorius II (H) 715731
90. Gregorius II (H) 731741 Was tot de verkiezing van Franciscus uit Argentinië in 2013 de laatste niet-Europese paus.
91. Zacharias (H) 741752
   Stefanus (II) 752 Stierf voor zijn inzegening, daarom in 1961 geschrapt als paus
92. Stefanus II (III) 752757
93. Paulus I (H) 757767
   Constantinus II 767768 Tegenpaus
   Filippus 768 Tegenpaus
94. Stefanus III (IV) 768772
95. Adrianus I 772795 Concilie van Nicea II
96. Leo III 795816
97. Stefanus IV (V) 816817
98. Paschalis I (H) 817824
99. Eugenius II 824827
100. Valentinus 827
101. Gregorius IV 827844
102. Sergius II 844847
   Johannes VIII 844 Tegenpaus
103. Leo IV, o.s.b. (H) 847855
   Anastasius III 855 Tegenpaus
104. Benedictus III 855858
105. Nicolaas I (H) 858867
106. Adrianus II 867872 Concilie van Constantinopel IV
107. Johannes VIII 872882
108. Marinus I 882884 Ten onrechte ook wel Martinus II genoemd
109. Adrianus III (H) 884885
110. Stefanus V (VI) 885891
111. Formosus 891896
112. Bonifatius VI 896
113. Stefanus VI (VII) 896897
114. Romanus 897
115. Theodorus II 897
116. Johannes IX, o.s.b. 898900
   Sergius III 898 Tegenpaus
117. Benedictus IV 900903
118. Leo V 903
   Christoforus 903904 Legitimiteit onduidelijk
119. Sergius III 904911
120. Anastasius III 911913
121. Lando 913914
122. Johannes X 914928
123. Leo VI 928
124. Stefanus VII (VIII) 928931
125. Johannes XI 931935
126. Leo VII, o.s.b. 936939
127. Stefanus VIII (IX) 939942
128. Marinus II 942946 Ten onrechte ook wel Martinus III genoemd
129. Agapitus II 946955
130. Johannes XII Octavianus 955964
131. Leo VIII 963965
132. Benedictus V 964
133. Johannes XIII 965972
134. Benedictus VI 973974
   Bonifatius VII Franco 974 Tegenpaus
135. Benedictus VII 974983
136. Johannes XIV Petrus Canepanova 983984
   Bonifatius VII Franco 984985 Tegenpaus
137. Johannes XV 985996 Begon met het formele heiligverklaringsproces
138. Gregorius V Bruno van Karinthië 996999
   Johannes XVI Johannes Philagathos 997998 Tegenpaus
139. Silvester II Gerbert van Aurillac 9991003
140. Johannes XVII Sicco 1003
141. Johannes XVIII Johannes Fasanus 10031009
142. Sergius IV Pietro da Albano 10091012
143. Benedictus VIII Theofylactus II van Tusculum 10121024
   Gregorius VI 1012 Tegenpaus
144. Johannes XIX Romanus van Tusculum 10241032
145. Benedictus IX Theofylactus III van Tusculum 10321044
146. Silvester III Giovani di Sabina 1045 Legitimiteit onduidelijk
147. Benedictus IX Theofylactus III van Tusculum 1045
148. Gregorius VI Johannes Gratianus Pierleoni 10451046
149. Clemens II Suitger van Morsleben en Hornburg 10461047
150. Benedictus IX Theofylactus III van Tusculum 10471048 Legitimiteit onduidelijk
151. Damasus II Poppo van Brixen 1048
152. Leo IX (H) Bruno van Egisheim-Dagsburg 10491054
153. Victor II Gebhard van Dollnstein-Hirschberg 10551057
154. Stefanus IX (X), o.s.b. Frederik van Lotharingen 10571058
155. Nicolaas II Gerard van Bourgondië 10581061
   Benedictus X Giovanni Mincio van Tusculum 10581059 Tegenpaus
156. Alexander II Anselmo da Baggio 10611073
   Honorius II (tegenpaus) Pietro Cadalus van Parma 10611064 Tegenpaus
157. Gregorius VII, o.s.b. (H) Hildebrand van Sovana 10731085 Investituurstrijd
   Clemens III Wibert van Ravenna 10841100 Tegenpaus
158. Victor III, o.s.b. (Z) Dauferius 10851087
159. Urbanus II, o.s.b. (Z) Odo de Chatillon 10881099 Eerste Kruistocht (1095-1099)
160. Paschalis II, o.cist. Raniero di Bieda 10991118
   Theodoricus Theoderik 1100 Tegenpaus
   Albertus Albert van Sabina 1102 Tegenpaus
   Silvester IV Maginulf 11051111 Tegenpaus
161. Gelasius II, o.s.b. Johannes van Gaeta 11181119
   Gregorius VIII Mauritius Burdinus 11181121 Tegenpaus
162. Calixtus II Guido van Bourgondië 11191124 Concilie van Lateranen I
163. Honorius II (paus) Lamberto Scannabecchi 11241130
   Celestinus II Tebaldo Buccapecus 1124 Tegenpaus
164. Innocentius II Gregorio Papareschi di Guidoni 11301143 Concilie van Lateranen II
   Anacletus II Pietro Pierleoni 11301138 Tegenpaus
   Victor IV Gregorio Conti van Ceccano 1138 Tegenpaus
165. Celestinus II Guido de Castello 11431144
166. Lucius II Gerardo Caccianemici dal Orso 11441145
167. Eugenius III, o.cist. (Z) Bernhard Paganelli di Montemagno 11451153 Tweede Kruistocht (1147-1149)
168. Anastasius IV Corrado della Suburra 11531154
169. Adrianus IV, o.s.a. Nicolas Breakspear 11541159
170. Alexander III Orlando Bandinelli 11591181 Concilie van Lateranen III
   Victor IV Octaviano de Montecello 11591164 Tegenpaus
   Paschalis III Guido van Crema 11641168 Tegenpaus
   Calixtus III Johannes van Struma 11681178 Tegenpaus
   Innocentius III Lando van Sezze 11791180 Tegenpaus
171. Lucius III Ubaldo Allucingoli 11811185
172. Urbanus III Humbert Crivelli 11851187
173. Gregorius VIII Albertus de Morra 1187
174. Clemens III Paolo Scolari 11871191 Begin Derde Kruistocht (1189)
175. Celestinus III Giacinto Bobone 11911198 Einde Derde Kruistocht (1192)
176. Innocentius III Lotharius van Segni 11981216 Vierde Kruistocht (1202-1204)/Kinderkruistocht (1212)/Concilie van Lateranen IV
177. Honorius III Cencio Savelli 12161227 Vijfde Kruistocht (1218-1221)
178. Gregorius IX Ugolino van Segni 12271241 Zesde Kruistocht (1228-1229)
179. Celestinus IV, o.s.b. Goffredo Castiglione 1241 Stierf voor zijn inzegening
Sedisvacatie (2 jaar) 1241 - 1243
180. Innocentius IV Sinibald Fieschi 12431254 Zevende Kruistocht (1248-1254)/Concilie van Lyon I
181. Alexander IV Rainald Segni 12541261
182. Urbanus IV Jacques Pantaléon 12611264
183. Clemens IV Guido Fulcodi 12651268
Sedisvacatie (3 jaar) 12681271 Geen paus/Achtste Kruistocht (1270)
184. Gregorius X, o.cist. (Z) Tebaldo Visconti 12711276 Gebruik conclaaf/Negende Kruistocht (1271-1272)/Concilie van Lyon II
185. Innocentius V (Z) Pierre de Tarantaise 1276
186. Adrianus V Ottobono Fieschi 1276 Stierf voor zijn inzegening
187. Johannes XXI Petrus Juliani 12761277
188. Nicolaas III, o.s.b. Giovanni Gaetano Orsini 12771280
189. Martinus IV Simon de Brion 12811285
190. Honorius IV Giacomo Savelli 12851287
191. Nicolaas IV, o.f.m. Girolamo Masci 12881292
Sedisvacatie (2 jaar) 12921294
192. Celestinus V, o.s.b. (H) Pietro del Murrone 1294 Afgetreden
193. Bonifatius VIII Benedetto Caetani 12941303 Aartsvijand van de liberale tak der Welfen
194. Benedictus XI (Z) Nicolaas Boccasini 13031304
195. Clemens V Bertrand de Got 13051314 Sinds 1309 in Avignon/Concilie van Vienne
Sedisvacatie (2,5 jaar) 13141316
196. Johannes XXII Jacques Duèse 13161334 In Avignon
   Nicolaas V Pietro Rainalducci 13281330 Tegenpaus in Avignon
197. Benedictus XII, o.cist. Jacques Fournier 13341342 In Avignon
198. Clemens VI Pierre Roger 13421352 In Avignon
199. Innocentius VI Étienne Aubert 13521362 In Avignon
200. Urbanus V, o.s.b. (Z) Guillaume de Grimoald 13621370 In Avignon
201. Gregorius XI Pierre Roger de Beaufort 13701378 In Avignon
202. Urbanus VI Bartolomeo Prignano 13781389
   Clemens VII Robert van Genève 13781394 Tegenpaus in Avignon
203. Bonifatius IX Pietro Tomacelli 13891404
   Benedictus XIII Pedro de Luna 13941417, 1423 Tegenpaus in Avignon
204. Innocentius VII Cosimo dei Migliorati 14041406
205. Gregorius XII Angelo Correr 14061415 Afgetreden/Concilie van Konstanz
   Alexander V Pietro Philargi 14091410 Tegenpaus in Pisa
   Johannes XXIII Baldassare Cossa 14101415 Tegenpaus in Pisa
206. Martinus V Oddone Colonna 14171431 Oprichting Katholieke Universiteit Leuven in 1425
   Clemens VIII Sanchez Muñoz 14231429 Tegenpaus in Avignon
   Benedictus XIV Bernard Garnier 14251430 Tegenpaus in Avignon
207. Eugenius IV, o.s.a. Gabriele Condulmaro 14311447
   Felix V Amadeus VIII van Savoye 14391449 Was de laatste tegenpaus
208. Nicolaas V, o.p. Tommaso Parentucelli 14471455
209. Calixtus III Alfonso Borgia 14551458
210. Pius II Enea Silvio Piccolomini 14581464
211. Paulus II Pietro Barbo 14641471
212. Sixtus IV, o.f.m. Francesco della Rovere 14711484 Bouw Sixtijnse Kapel
213. Innocentius VIII Giovanni Battista Cibo 14841492
214. Alexander VI Rodrigo Borgia 14921503
215. Pius III Francesco Todeschini Piccolomini 1503
216. Julius II, o.f.m. Giuliano della Rovere 15031513 Bouw Sint-Pieterskerk, Concilie van Lateranen V en versiering Sixtijnse Kapel
217. Leo X Giovanni de' Medici 15131521 Excommunicatie van Luther
218. Adrianus VI Adriaan Floriszoon Boeyens 15221523 Enige paus uit de Nederlanden en laatste niet-Italiaanse tot 1978
219. Clemens VII Giulio de' Medici 15231534
220. Paulus III Alessandro Farnese 15341549 Concilie van Trente
221. Julius III Giovanni Maria Ciocchi del Monte 15501555
222. Marcellus II Marcello Cervini 1555
223. Paulus IV Gianus Pietro Carafa 15551559
224. Pius IV Giovanni Angelo Medici 15591565 Ratificering en besluit, plus uitgave van de catechismus van het Concilie van Trente
225. Pius V, o.p. (H) Antonio Michele Ghislieri 15651572 Codificatie Tridentijnse liturgie
226. Gregorius XIII Ugo Buoncompagni 15721585 Invoering gregoriaanse kalender: 4 oktober 1582 ging over op 15 oktober 1582, dus er vielen 10 dagen weg.
227. Sixtus V, o.f.m. Felice Peretti di Montalto 15851590
228. Urbanus VII Giovanni Battista Castagna 1590 Kortste pontificaat uit de geschiedenis (slechts 13 dagen)
229. Gregorius XIV Niccolò Sfondrati 15901591
230. Innocentius IX Giovanni Antonio Facchinetti 1591
231. Clemens VIII Ippolito Aldobrandini 15921605
232. Leo XI Alessandro Ottaviano de' Medici 1605
233. Paulus V Camillo Borghese 16051621
234. Gregorius XV Alessandro Ludovisi 16211623
235. Urbanus VIII Maffeo Barberini 16231644 Voltooiing Sint-Pietersbasiliek, veroordeling van Galileo Galilei
236. Innocentius X Giovanni Battista Pamfili 16441655
237. Alexander VII Fabio Chigi 16551667
238. Clemens IX Giulio Rospigliosi 16671669
239. Clemens X Emilio Altieri 16701676
240. Innocentius XI (Z) Benedetto Odescalchi 16761689
241. Alexander VIII Pietro Ottoboni 16891691
242. Innocentius XII Antonio Pignatelli 16911700
243. Clemens XI Giovanni Francesco Albani 17001721
244. Innocentius XIII Michelangelo dei Contiaus 17211724
245. Benedictus XIII, o.p. Pietro Francesco Orsini 17241730
246. Clemens XII Lorenzo Corsini 17301740
247. Benedictus XIV Prosper Lambertini 17401758 Hervormde de heiligenkalender en sloot verschillende concordaten
248. Clemens XIII Carlo della Torre Rezzonico 17581769
249. Clemens XIV, o.f.m.conv. Lorenzo Ganganelli 17691774
250. Pius VI Giovanni Angelo Conte Braschi 17751799
251. Pius VII, o.s.b. Barnabà Chiaramonti 18001823 Concordaat met Napoleon
252. Leo XII Annibale Sermattei della Genga 18231829
253. Pius VIII Francesco Saverio Castiglioni 18291830
254. Gregorius XVI, o.s.b.cam. Bartolomeo Alberto Cappellari 18311846
255. Pius IX (Z) Giovanni Maria Mastai-Ferretti 18461878 Concilie van Vaticanum I
256. Leo XIII Vincenzo Gioacchino Pecci 18781903 Strijd tegen liberalisme; encycliek Rerum Novarum
257. Pius X (H) Giuseppe Sarto 19031914 Bestreed het Modernisme, invoering Communie vanaf de leeftijd van 7 jaar
258. Benedictus XV Giacomo della Chiesa 19141922 Paus tijdens de Eerste Wereldoorlog
259. Pius XI Achille Ambrogio Damiano Ratti 19221939 Tekende het Verdrag van Lateranen (1929)
260. Pius XII Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli 19391958 Maria-Tenhemelopneming als dogma (1950)
261. Johannes XXIII (Z) Angelo Giuseppe Roncalli 19581963 Begin Concilie van Vaticanum II (1962)
262. Paulus VI Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini 19631978 Einde Concilie van Vaticanum II (1965)
263. Johannes Paulus I Albino Luciani 1978 Zeer kort pontificaat (slechts 33 dagen)
264. Johannes Paulus II (Z) Karol Józef Wojtyła 19782005 Eerste Poolse paus
265. Benedictus XVI Joseph Alois Ratzinger 20052013 Afkomstig uit Duitsland, is afgetreden op 28 februari 2013
266. Franciscus, s.j. Jorge Mario Bergoglio 2013–heden Afkomstig uit Argentinië, eerste jezuïetische paus
  • Opmerking: zolang er maar één paus is van een bepaalde pausnaam wordt er geen cijfer aan toegevoegd.
Officiële Pausenlijst van de Katholieke Kerk

Namen van de in het „Annuario Pontifico” als tegenpaus genoemde pausen staan cursief tussen haakjes.
PetrusLinusAnacletus IClemens IEvaristusAlexander ISixtus ITelesforusHyginusPius IAnicetusSoterEleutherusVictor IZefyrinusCalixtus I(Hippolytus)Urbanus IPontianusAnterusFabianusCornelius(Novatianus)Lucius IStefanus ISixtus IIDionysiusFelix IEutychianusCajusMarcellinusMarcellus IEusebiusMiltiadesSilvester IMarcusJulius ILiberius(Felix (II))Damasus I(Ursinus)SiriciusAnastasius IInnocentius IZosimusBonifatius I(Eulalius)Celestinus ISixtus IIILeo IHilariusSimpliciusFelix IIGelasius IAnastasius IISymmachus(Laurentius)HormisdasJohannes IFelix IIIBonifatius II(Dioscurus)Johannes IIAgapetus ISilveriusVigiliusPelagius IJohannes IIIBenedictus IPelagius IIGregorius ISabinianusBonifatius IIIBonifatius IVDeusdedit (Adeodatus I)Bonifatius VHonorius ISeverinusJohannes IVTheodorus IMartinus I(Eugenius I)Eugenius IVitalianusAdeodatus IIDonusAgathoLeo IIBenedictus IIJohannes VConon(Theodorus (II))(Paschalis (I))Sergius IJohannes VIJohannes VIISisinniusConstantinus IGregorius IIGregorius IIIZachariasStefanus (II)Stefanus II (III)Paulus I(Constantinus II)(Filippus)Stefanus III (IV)Hadrianus ILeo IIIStefanus IV (V)Paschalis IEugenius IIValentinusGregorius IV(Johannes (VIII))Sergius IILeo IVBenedictus III(Anastasius (III))Nicolaas IHadrianus IIJohannes VIIIMarinus IHadrianus IIIStefanus V (VI)FormosusBonifatius VIStefanus VI (VII)RomanusTheodorus IIJohannes IXBenedictus IVLeo V(Christoforus)(Sergius III)Sergius IIIAnastasius IIILandoJohannes XLeo VIStefanus VII (VIII)Johannes XILeo VIIStefanus VIII (IX)Marinus IIAgapetus IIJohannes XIILeo VIII(Benedictus V)Johannes XIIIBenedictus VI(Bonifatius VII)Benedictus VIIJohannes XIVJohannes XVGregorius V(Johannes XVI)Silvester IIJohannes XVIIJohannes XVIIISergius IVBenedictus VIII(Gregorius (VI))Johannes XIXBenedictus IXSilvester IIIBenedictus IXGregorius VIClemens IIBenedictus IXDamasus IILeo IXVictor IIStefanus IX(Benedictus X)Nicolaas IIAlexander II(Honorius II)Gregorius VII(Clemens (III))Victor IIIUrbanus IIPaschalis II(Theodoricus)(Albertus)(Silvester (IV))Gelasius II(Gregorius (VIII))Calixtus IIHonorius II(Celestinus (II))Innocentius II(Anacletus II)(Victor (IV) (Gregorius))Celestinus IILucius IIEugenius IIIAnastasius IVHadrianus IVAlexander III(Victor (IV) (Octavianus))(Paschalis (III))(Calixtus (III))(Innocentius (III))Lucius IIIUrbanus IIIGregorius VIIIClemens IIICelestinus IIIInnocentius IIIHonorius IIIGregorius IXCelestinus IVInnocentius IVAlexander IVUrbanus IVClemens IVGregorius XInnocentius VHadrianus VJohannes XXINicolaas IIIMartinus IVHonorius IVNicolaas IVCelestinus VBonifatius VIIIBenedictus XIClemens VJohannes XXII(Nicolaas (V))Benedictus XIIClemens VIInnocentius VIUrbanus VGregorius XIUrbanus VI(Clemens VII van Avignon)Bonifatius IX(Benedictus XIII van Avignon)Innocentius VIIGregorius XII(Alexander V)(Johannes (XXIII))Martinus V(Clemens VIII van Avignon)(Benedictus XIV van Avignon)Eugenius IV(Felix V)Nicolaas VCalixtus IIIPius IIPaulus IISixtus IVInnocentius VIIIAlexander VIPius IIIJulius IILeo XHadrianus VIClemens VIIPaulus IIIJulius IIIMarcellus IIPaulus IVPius IVPius VGregorius XIIISixtus VUrbanus VIIGregorius XIVInnocentius IXClemens VIIILeo XIPaulus VGregorius XVUrbanus VIIIInnocentius XAlexander VIIClemens IXClemens XInnocentius XIAlexander VIIIInnocentius XIIClemens XIInnocentius XIIIBenedictus XIIIClemens XIIBenedictus XIVClemens XIIIClemens XIVPius VIPius VIILeo XIIPius VIIIGregorius XVIPius IXLeo XIIIPius XBenedictus XVPius XIPius XIIJohannes XXIIIPaulus VIJohannes Paulus IJohannes Paulus IIBenedictus XVIFranciscus I