Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Geert Grote

Uit Wikisage
(Doorverwezen vanaf Geert Groote)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Geert Grote (ook vaak geschreven als Geert Groote,[1] of Gerardus Magnus (Deventer, oktober 1340 – Deventer, 20 augustus 1384) was een Nederlands theoloog, schrijver, kloosterhervormer en boeteprediker. Hij preekte in de landstaal, stelde misstanden aan de kaak en streefde naar eenvoud.[2] Via het onderwijs en het vertalen en verspreiden van zijn boeken werden de humanistische ideeën van Geert Grote tijdens de middeleeuwen snel door heel Europa uitgedragen.

Levensloop

Jonge jaren en studie

Geert Grote werd geboren als Gheryt/Gherijt die Grote, zoon van Werner die Grote en zijn vrouw Heylwig van der Basselen, niet ver van de Brink, de centrale marktplats van Deventer, waar gedurende de vele jaarmarkten die in deze hanzestad werden gehouden veel bedrijvigheid heerste. In 1348 werd zijn vader burgemeester. Toen Geert tien jaar oud was, verloor hij beide beide ouders aan de pest, waarna hij verder werd opgevoed door zijn oom, Jan van Ockenbroeck. Aan de Latijnse school van Deventer voltooide hij zijn basisvorming.

In 1355 ging Grote naar Parijs, waar hij aan de Sorbonne studeerde bij een leerling van Willem van Ockham. Na magister artium te zijn geworden, studeerde hij van 1358 tot 1362 verder in Keulen en Praag.[3] Hij verdiepte zich in de artes liberales, natuurwetenschappen, ethiek en civiel recht.[4] Hij leidde het leven van een ambitieus en welgesteld student, dat laatste vermoedelijk dankzij de erfenis van zijn vader, hoewel hij ook inkomsten verwierf door les te geven.[3][5] Vanaf 1362 keerde hij terug naar Parijs,[3] waar hij zich richtte op de studie in theologie en kerkelijk recht. In 1366 verbleef hij als afgevaardigde in het pauselijk paleis te Avignon, voor paus Urbanus V terug naar Rome trok en als eerste paus in 60 jaar voet zette op zijn eigen diocees. Van 1368 tot 1374 was Grote kanunnik van het kapittel van de Dom van Aken en van 1371 tot 1374 van de Dom van Utrecht.

Bekering

Biograaf Rudolf Dier van Muiden beschrijft dat Grote, op bezoek bij zijn familie in Deventer in 1372, een ernstige ziekte opliep. De dienstdoende priester weigerde hem de biecht af te nemen, absolutie te verlenen of het heilige oliesel toe te dienen, tenzij hij eerst openlijk op de Brink zijn boeken over zwarte kunst zou verbranden. Grote, die in de voorafgaande tijd diverse boeken over onder meer natuurwetenschappen had verzameld, weigerde eerst, maar voldeed uiteindelijk aan de voorwaarde.[6] Hierop ontving Grote de sacramenten en hij genas van zijn ziekte.

Thomas a Kempis, die de biografie Vita Gerardi Magni (Leven van Geert Grote) schreef, noemt deze ziekte niet, maar beschrijft wel dat Grote omstreeks deze tijd een meer ascetisch leven begon te leiden. A Kempis schrijft, mogelijk iets aangedikt, dat de voorheen keurig geklede Grote in Aken opzien baarde door rond te lopen in sober grijs linnen en niet meer van rijkelijke maaltijden te houden.

Grote had in 1374 in Utrecht een ontmoeting met zijn voormalige studiegenoot uit Parijs, Hendrik van Kalkar (van Egher), die van 1368 tot 1373 prior in het Kartuizerklooster Monnikhuizen was geweest. Ook deze ontmoeting wordt aangehaald als aanleiding tot de bekering van Grote.[7]

Naast zijn persoonlijke bezittingen had Grote nog inkomsten uit prebenden: één uit Utrecht en één uit Aken. Hij zei beide op[7] en reisde naar het klooster Monnikhuizen, waar hij zich inschreef als betalende gast. Hij verbleef hier vermoedelijk van 1374 tot 1378.[8][9]

Moderne Devotie

Grote werd in 1379 in Utrecht tot diaken gewijd en fulmineerde vanaf dat moment met steun van de bisschop in vele Noord-Nederlandse steden tegen het concubinaat, geestelijken die met vrouwen samenwoonden en kloosterlingen met persoonlijke rijkdommen.

Grote verzamelde een groep volgelingen om zich heen, de moderne devoten, een religieuze beweging die het eigen geweten belangrijker achtte dan de kerk. Hieruit ontstonden de Zusters- en Broeders des Gemenen Levens en de Congregatie van Windesheim. De bisschop van Utrecht kon hun strikte opvattingen niet waarderen en vaardigde voor diakenen in het bisdom Utrecht een preekverbod uit. Door persoonlijke contacten wist Geert Grote toch vele zielen te winnen. Hoewel Grote door vele pastoors en paters bewonderd werd, wordt hij vanwege zijn fundamentalistische opstelling en de Utrechtse tegenwerking soms vergeleken met de latere dominicaanse boeteprediker en priester Girolamo Savonarola. Op de Synode van Campen in 1383 werd het preken hem onmogelijk gemaakt.

Hij stierf op 43-jarige leeftijd, na een bezoek aan een besmette vriend, aan de pest. Zijn schedel wordt bewaard in het museum in de Deventer Waag. Grote is als voorman van de devoten opgevolgd door Florens Radewijns.

Nalatenschap

Geert Grote, jurist en theoloog, schreef zowel in het latijn (als hij de clerus wilde bereiken) alsook in het Middelnederlands (als hij het gewone volk wilde bereiken). Voor de clerus schreef hij onder meer een boek over het huwelijk, voor het gewone volk had hij zijn Bijbelvertalingen (bijv. de Psalmen). Verder zijn met name preken en gebeden overgeleverd. Ook kennen we enkele pastorale brieven. Een aantal van zijn gebeden kreeg zo'n weerklank dat ze in vrijwel alle getijdenboeken in de volkstaal werden opgenomen. In zijn traktaat Contra turrim Traiectensem protesteerde hij tegen de bouw van de domtoren te Utrecht, die volgens hem enkel de ijdelheid streelde, en daarnaast in hoofdzaak bewondering van bezoekers zou trekken. Deze tekst werd pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw herontdekt. Er zijn slechts enkele handschriften van dit traktaat bekend, zodat aannemelijk is dat hij tamelijk alleen stond met deze kritiek.[10]

Ook Thomas a Kempis, de invloedrijkste vertegenwoordiger van de beweging der Moderne Devotie, werd beïnvloed door de geschriften van Grote. Hij had net als Grote op de Latijnse school in Deventer gezeten. Zijn broer, Johannes a Kempis, had hier ook gestudeerd en zich als een van de eerste personen aangesloten bij de broederschap van Grote.[11][12] Thomas heeft Grote niet persoonlijk gekend maar was een groot bewonderaar en beschreef zijn leven in het boek Vita Gerardi Magni.

Gedachtenis

Van 1921 tot 1969 bestond in Nederland vanuit de rooms-katholieke kerk het Geert Groote Genootschap. In 1981 richtte pater E. Gemmeke, o.carm. het Centrum voor Moderne Devotie op, waaruit opnieuw een Geert Groote Genootschap naar voren trad. In 1985 vroeg paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan Nederland meer aandacht aan Geert Grote te schenken.[2]

Het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen heeft veel onderzoek gedaan naar de geschriften van Geert Grote en de Moderne Devotie. Belangrijk zijn de heruitgaven en de artikelen over de beweging door de eeuwen heen.

In Deventer lag aan het Lamme van Dieseplein de crypte waar Geert Grote begraven was verscholen. In oktober 2008 presenteerde zich een stichting genaamd Geert Groote Huis die zich inzette voor de bouw van een herdenkingsplaats boven de crypte. Burgemeester Andries Heidema van Deventer onthulde bij die gelegenheid een bord op het plein en er werd een luidklok aangeboden die speciaal was gegoten voor het nieuwe informatiecentrum gewijd aan de Moderne Devotie.

Drie organisaties in Deventer die de naam van Geert Grote dragen besloten in 2009 om een Geert Groote Dag in te stellen, om de diaken en boeteprediker jaarlijks te eren. De eerste Geert Groote Dag was op 3 september 2009.[13] Op de Geert Groote Dag van 2011 (1 september) werd de eerste steen voor het Geert Groote Huis gelegd dat is gewijd aan het leven van Grote, zijn kritiek op de kerk en de betekenis van zijn inzichten nu. Ruim twee jaar later, op 3 oktober 2013, werd het centrum geopend.[14]

Vanuit de Deventer kerken werd door de jaren heen aandacht geschonken aan Geert Grote, de Zusters van het Gemene Leven en het broederhuis van Florens Radewijns. Sinds 2012 gebeurt dat vooral door middel van een bescheiden festival rond Hemelvaartsdag, het Grootefestival. In 2012 is ook een comité in het leven geroepen dat zich beijvert voor de oprichting van een standbeeld van Geert Grote in Deventer.

Sinds 2006 opereerde in Deventer de Geert Grote Universiteit (GGU), een particuliere academische instelling beheerd door vader en zoon Buve.[15] Deze instelling, die vooral veel boeken bezit, verhuisde in 2016 wegens huisvestingsperikelen naar Kampen,[16] waar het volgens de initiatiefnemers echter geen draagvlak kon vinden, zo constateerden zij een jaar later. Zodoende gingen zij zich beraden op een eventuele toekomst elders voor de universiteit.[17]

Externe link

Bronnen
 • De Bruin, C.C., Persoons, E. en Weiler, A.G. (1984), Geert Grote en de Moderne Devotie, Zutphen: Walburg Pers B.V.
 • Blok, P.J., Molhuysen, P.C. (red.) (1930), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 8, Leiden: A.W. Slijthoff
 • Burger, G., Van Geert Groote tot Van Vloten. Korte geschiedenis van het Deventer humanisme met rondwandeling door de stad. Deventer, Stichting Johannes van Vloten, 1996, online
 • Delprat, G.H.M. (1856), Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over den invloed der fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw, Arnhem: Nijhoff
 • Mostert, M. (Red.) (1990), Vrouw, familie en macht: bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen (Vol. 11), Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 • Molhuysen, P.C. en Blok, P.J. (Reds.) (1924), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6, Leiden: A.W. Sijthoff
 • Post, R.R. (1968), The Modern Devotion: Confrontation with Reformation and Humanism (Vol. 3), Leiden: Brill Archive.
 • Romein, A. (1973), Geert Groote: De laatste middeleeuwer, in: Jan & Annie Romein, Erflaters van onze beschaving: Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. Querido, Amsterdam.
 • Romein, J., Romein-Verschoor, A. (1977), Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (12e druk), Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeverij. De uitgave is online te raadplegen op de website van Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren
 • Van Zutphen, G.Z. (2011), Geestelijke opklimmingen [De spiritualibus ascensionibus] (Van Dijk, R.Th.M., Vert. en toelichtingen), Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Vroomen, L. (2017), Ik heb mijn lief in eeuwigheid: functies en thema's van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten, Hilversum: Uitgeverij Verloren
 • Het Getijdenboek van Geert Grote. Naar het Haagse handschrift 133 R 21, uitgegeven door Van Wijk, N. (1940), Leiden: E.J. Brill
 • Getijdenboek van Geert Groote (1340-1384). Exemplaar Huis Bergh, Hs. 4., bezorgd door Kuiper, W. en Holwerda, M. (2005). Digitale editie.

Noten en referenties

 1. º De spelling met dubbele ’o’ is een negentiende-eeuwse schrijfwijze voor een middeleeuwse naam.
 2. 2,0 2,1 Burger (1996)
 3. 3,0 3,1 3,2 Mostert (1990), blz. 300
 4. º Website Meester Geertshuis, Wat studeerde Geert Groote eigenlijk?
 5. º Hij getuigde later over deze tijd met een Bijbeltekst uit Jeremia 2:20: „Onder iedere groene boom en op iedere hoge heuvel heb ik gehoereerd”.
 6. º Mostert (1990), blz. 301
 7. 7,0 7,1 Romein & Romein-Verschoor (1977), blz. 37
 8. º Mostert (1990), blz. 302
 9. º Van Zutphen, blz. 34, 35
 10. º Deel 192 van het Corpus Christianorum – Continuatio Mediaevalis is gewijd aan Geert Grote: "Gerardus Magnus, Opera Omnia I", ed. R.T.M. van Dijk en R.H.F. Hofman, dat een algemene inleiding op leven en werk van Geert Grote geeft [in het Duits], en een overzicht en analyse van alle overgeleverde handschriften die werk van Geert Grote bevatten; dit wordt gevolgd door een kritische uitgave van Geert Grote’s traktaat Contra turrim Traiectensem [Turnhout: Brepols Publishers, 2003]. R.R. Post heeft het traktaat Contra Turrim Traiectensem herontdekt, en toen ook al vertaald en uitgegeven: Geert Grootes Tractaat ’Contra turrim Traiectensem’ teruggevonden, ed. R.R. Post. (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1967)
 11. º Post, blz. 521
 12. º Molhuysen & Blok, blz. 876
 13. º Impressie Geert Groote Dag 2009. Geert Groote Dag Deventer, september 2009
 14. º ’Geert Groote Huis’ Deventer feestelijk geopend, de Stentor, 3 oktober 2013
 15. º Geert Grote Universiteit in opbouw, website GGU. Geraadpleegd op 4 juli 2015
 16. º Na vertrek uit Deventer: Kampen ziet komst Geert Groote Universiteit wel zitten, RTV Oost, 12 februari 2016
 17. º Geert Grote Universiteit houdt het na jaar voor gezien in Kampen, de Stentor, 20 februari 2017
rel=nofollow
rel=nofollow
rel=nofollow