Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

 • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
 • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.

Overleg gebruiker:SterkeBak/voorstel

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verboden.png Deze gebruiker is voor onbepaalde tijd geblokkeerd Verboden.png
en kan daarom geen wijzigingen meer aanbrengen op de Nederlandstalige Wikisage.
blokkeerlogboekbijdragen
Reden: HackingVisie Tjako

Ik schreef ooit op de Wikipdedia (bron: [1] dit voorstel:

 voorstel - de tekst hieronder is nog niet geaccoordeerd door de gemeenschap

Introductie

In de huidige situatie zijn blokkades een niet altijd effectief middel. Vaak leiden blokkades tot gedoe, discussie en wordt een blokkade als straf gezien. Ook zijn er veel soorten en duren van blokkades. Om tot eenvoudiger en effectievere regelgeving te komen is onderstaand voorstel in de maak. Het is nog geen afgerond voorstel, en er moet nog veel aan bijgeschaafd worden alvorens het tot een bruikbaar voorstel eventueel in peiling/stemming kan worden gebracht.

Het voorstel is tweeledig:

 • enerzijds wordt blokkeerbeleid gewijzigd
 • anderzijds de rol van de Arb.Com. verlegd

Hiertoe leze men de toelichting.

Gebruikers worden derhalve uitgenodigd hierover mee te denken.

Blokkeerbeleid geregistreerde gebruikers

 1. Er komen slechts 3 blokkade-trajecten:
  1. Direkte blokkade van ingelogde vandalen, die de eerste keer voor 24 uur worden geblokkeerd door een dienstdoend moderator, bij recidive gelijk permanent worden geblokkeerd, zonder stemming vooraf, door de dienstdoend moderator. Een stemming hierover is niet nodig.
   1. Let wel: permanente blokkade kan direkt na constatering van recidive worden opgelegd.
   2. Let wel: vandalismebeoordeling is een soms lastige zaak, die goed afgewogen dient te worden.
   3. Er is ingeval van een permanente blokkade volgend op een waarschuwende blokkade voor ingelogde vandalen een ontsnappingsclausule om via "De Commissie" (zie onder) een weging te vragen over rechtvaardigheid van dit permanente blok. De ingelogde vandaal heeft daartoe de mogelijkheid om via e-mail een verzoek tot deblokkering en 'schone lei' te doen bij "De Commissie" (zie onder). Het is echter aan "De Commissie" om te beoordelen of dat verzoek al dan niet wordt behandeld of ingewilligd.
  2. Korte afkoelbloks met een duur van maximaal 24 uur.
   1. Voorwaarden:
    1. Tussen twee afkoelblokkades moet minimaal 48 uur (2 dagen) zitten, omdat anders blokmoeheid kan optreden
    2. Een moderator legt een afkoelblok op, er kan hiertoe door elke gebruiker om verzocht worden op de regblokverzoekpagina
    3. Een afkoelblok wordt toegepast als er sprake is van:
     1. PA's, of
     2. Grof taal gebruik (vb. krachttermen, vloeken, beledigende omschrijvingen) , of
     3. Edit war, of
     4. Vandalistisch gedrag dat niet structureel is
   2. Een afkoelblok kan niet worden aangevochten.
  3. Permanente blokkade (NIET bedoeld voor ingelogde vandalen!) (minimaal een jaar, in extreem ernstige gevallen eeuwigdurend)
   1. Let wel: een permanente blokkade dient voorafgegaan te worden door een stemming!
   2. Een moderator legt zo'n blok op maar slechts nadat de gemeenschap hiertoe middels een stemming zoals onder beschreven vooraf om heeft verzocht.
   3. Dit blok kent de volgende voorwaarden:
    1. Stemming wordt aangekondigd in mededelingen en kroeg
    2. Stemming loopt een week vanaf moment van aankondiging
    3. Quorum: 40 geldige stemmen
    4. Uitslag bindend
    5. Minimaal vereiste meerderheid: 66% (2/3) van de uitgebrachte stemmen
    6. Stemopties: voor/tegen
    7. Aanvullende stemopties: 1 jaar blok, permanent
    8. Iedere gebruiker kan zo'n stemming aanvragen, op grond van:
     1. Minimaal 3 PA's in 24 uur, of
     2. Voortdurend grof taal gebruik (minimaal 3 uitingen in 24 uur) of,
     3. Voortdurende edit wars (minimaal 3 edit wars in een week), of
     4. Voortdurend gedrag dat structureel als onwenselijk beschouwd wordt, of:
     5. Misbruik van sokpoppen in editwars, verwijderdiscussies, officiële stemmingen en peilingen
    9. Er is een ontsnappingsclausule voor de geblokkeerde om via e-mail aan "De Commissie" (zie onder) een weging te vragen over rechtvaardigheid van dit permanente blok.
    10. Er moet tussen een eerdere negatieve stemming (een afgewezen permanente blokkade) en een nieuwe stemming een periode van 4 weken zitten, anders mag een nieuwe stemming niet gestart worden.
 2. De blokkades dienen te worden gemeld op de overlegpagina van de gebruiker, met een motivatie van de blokkerend moderator.
 3. Ingeval een type 1 (ingelogde vandaal) of 2 (afkoel) blokkade wordt toegepast dient op de overlegpagina van de betreffende geblokte ook vermeld te worden waarvoor hij is geblokt en (als waarschuwing!) dat het zware gevolgen (permanent blok) kan hebben als recidive optreedt.

Een nieuwe commissie: "De Commissie"

De huidige arbitragecommissie wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt "De Commissie", die de volgende taken krijgt:

 1. "De Commissie" houdt zich niet rechtstreeks bezig met conflicten tussen gebruikers, maar kan desgevraagd een zaak aannemen die over een conflict tussen gebruikers handelt.
  1. Indien gebruikers zelf niet uit een conflict komen kunnen zij een verzoek indienen voor behandeling van een zaak bij "De Commissie".
  2. Elke gebruiker kan over elke zaak die hij/zij wenselijk acht een verzoek indienen bij "De Commissie". Dit is dus niet beperkt tot conflicten.
  3. Of "De Commissie" een zaak aanneemt of afwijst is ter beoordeling van "De Commissie" zelf.
   1. Bij aanname of afwijzing van een zaak meldt "De Commissie" dit op een zaken-pagina, met daarbij de motivatie van aanname of afwijzing.
   2. Bij aanname staat het "De Commissie" vrij advies in te winnen, meningen te peilen, onderzoek te doen, en tot een eigen oordeel te komen.
    1. Mocht dit oordeel een besluit in de vorm van een maatregel inhouden dan dient de gemeenschap dat besluit (de voorgestelde maatregel) te bekrachtigen middels een stemming.
    2. Mocht dit oordeel slechts een advies inhouden dan is bekrachtiging door de gemeenschap niet noodzakelijk.
    3. Mocht "De Commissie" niet in staat zijn tot een oordeel, advies of besluit te komen kan ze alsnog een zaak afwijzen, of kenbaar maken dat ze niet tot een oordeel, advies of besluit kan komen.
    4. Mocht "De Commissie" van mening zijn of geraken dat omstandigheden gewijzigd zijn, dan kan ze eerder gedane uitspraken, adviezen, of besluiten herroepen. Dat dient dan gemeld te worden aan de gemeenschap.
 2. "De Commissie" kan op verzoek van gebruikers de toepassing van regels en richtlijnen evalueren, daarin hiaten onderzoeken, en voorstellen ontwikkelen om aan de bezwaren eventueel een oplossingsmogelijkheid te geven. De commissie wordt een instituut dat de regels toetst, en dus niet een instantie die gebruikers blokt of deblokt.
 3. "De Commissie" kan desgevraagd of ongevraagd adviezen verstrekken aan gebruikers
 4. "De Commissie" kan elke denkbare maatregel voorleggen aan de gemeenschap om de encyclopedie te beschermen. Zo'n maatregel dient dan middels een stemming te worden goedgekeurd.
 5. "De Commissie" behandelt en beoordeelt ontsnappingsverzoeken van permanent geblokkeerde gebruikers, en legt haar bevindingen aan de gemeenschap voor ter beoordeling. Indien gewenst kan "De Commissie" een permanente blokkade ongedaan maken, mits er door haar zwaarwegende gronden zijn gevonden in de bestaande regelgeving die een permanent blok onrechtvaardig doen schijnen.
 6. "De Commissie" draagt zorg voor aanwezigheid van checkusers, volgens minimaal het protocol van de Wikipedia Foundation.
  1. Indien nieuwe checkusers nodig zijn doet "De Commissie" een voorstel aan de gemeenschap, waarna een stemming over nieuwe benoemingen kan volgen.
  2. "De Commissie" heeft het recht checkusers uit hun functie te zetten.
 7. (mogelijke invulling van "De Commissie")
  1. "De Commissie" bestaat uit een oneven aantal leden (minimaal 5, maximaal 11), die door de gemeenschap middels een stemming gekozen worden.
  2. Als lid kan iedere gebruiker zich kandideren die minimaal 500 edits in de hoofdnaamrimte heeft gedaan, en minimaal 3 maanden als geregistreerd gebruiker heeft gewerkt.
  3. Een Commissie-lid mag maximaal 2 jaar aanblijven zolang niet tussentijd het vertrouwen (middels een stemming of peiling in de gemeenschap) is opgezegd. Na 2 jaar zitting kan een Commissielid herkozen worden indien deze zich opnieuw kandideert
 8. "De Commissie" brengt maandelijks verslag uit van voortgang in lopende zaken voorzover meldenswaard (zulks ter beoordeling van "De Commissie" en/of indien gebruikers erom verzoeken), op een aparte pagina, en daarnaast tussentijds indien zij daartoe reden ziet.
 9. Ten allen tijde spreekt "De Commissie" uit 1 mond, ongeacht hoeveel leden van "De Commissie" zich met een zaak bezig houden.


Onder gemeenschap hierboven wordt verstaan: de gebruikers
Over miniale/maximale blokkadeduur en periode tussen blokkades kan overleg plaatsvinden. Sommigen vinden 24 uur te kort, anderen 72 uur ertussen weer te lang. Als dit voorstel in stemming komt kunnen diverse keuzeopties voor de duren worden weergegeven bij het stemvoorstel.
Onder vandalisme wordt hierboven verstaan wat er op Wikipedia:Vandalisme staat.

Toelichting

Om uit de impasse te komen dat de arb.com. steeds in zaken beslist die door delen van de gemeenschap als probleem worden aangedragen, zou wellicht een reglementaire wijziging kunnen worden doorgevoerd, waarbij ingeval gebruikers het idee hebben dat een andere gebruiker de wikipedia frustreert of ondermijnt op grond van zijn edits en stijl van overleg, gebruikers een stemming kunnen opzetten omtrent een permanent blok van dat soort gebruikers. Als die stemming geen absolute meerderheid van zeg 66% (2/3) behaalt, dan mag de gebruiker aanblijven, en vervallen blokkades uit eventuele dossiers, en begint de gebruiker in kwestie met een schone lei. Ingeval de gebruiker wordt weggestemd heeft ie pech en is ie z'n wikirechten kwijt. Dit is enerzijds een stok-achter-de-deur om vooral constructief te denken en te doen, overleg te zoeken, positief bij te dragen, en editwar's te voorkomen, anderzijds een middel dat we nog niet hebben ingezet: eventueel kan dan een forse meerderheid onwenselijk gedrag op deze wijze pareren en de wiki beschermen tegen dit soort onwenselijk gedrag. Het dient elke gebruiker vrij te staan deze procedure te starten, je zou kunnen denken aan een verplichte stemprocedure van minstens een week, en een minimumquorum van zeg 40 geldige stemmen, van gebruikers die minstens 200 edits hebben gedaan. Hier bij zou de huidige arb.com. een andere invulling krijgen. Vandaar dat we de arb.com. afschaffen en er "De Commissie" voor in de plaats stellen, met aangepast takenpakket. Een dergelijke procedure zou "De Commissie" ontlasten en niet langer een arb.com. dwingen om zelf regels te verzinnen, en zou de gemeenschap een fors stuk verantwoordelijker maken voor hun gedrag en verhoudingen onderling. We stappen dan niet meer bij elk wissewasje naar de blokkadepagian toe, en we houden slechts korte afkoelblokjes van maximaal 1 dag zonder verhogingsregel voor de lichte gevallen, en als men dus een zwaarder middel zoekt zou deze procedure moeten worden aangeroepen. Hiermee zouden dan de bloks van 3 dagen en langer kunnen vervallen en slechts de eeuwige blok overblijven. In dat geval krijgt en blok weer betekenis (hetzij om af te koelen, hetzij om ongewenst gedrag dat zeer disruptief gevonden wordt aan de gemeenschap ter beoordeling voor te leggen. In dit geval werkt een blok ook niet langer als strafmaatregel maar als maatregel ter bescherming van de opbouw van de encyclopedie en de werksfeer. Zomaar een idee, maar ben benieuwd wat jullie er van vinden.

 • Wellicht nog te doen om deze wijziging te kunnen doorvoeren:
  • Aanpassing reglement moderatoren
   • De paragraaf over het blokkeren geregistreerde gebruikers. Dit kan misschien ook in de evaluatie eind juli als het hele reglement geevalueerd wordt worden meegenomen?
  • Aanpassing reglement arb.com. naar een nieuw reglement coor "De Commissie" (Arb.com. vervalt) en instelling van "De Commissie" als nieuw orgaan.
  • Aanpassing helppagina's ?
  • Aanpassing algemene richtlijnen en regels?
(einde voorstel)

Misschien is daar ook iets van bruikbaar, al is de situatie hier uiteraard wat anders, zonder arb.com. en met andere namen voor bepaalde functies?Tjako 21 aug 2008 14:15 (UTC)

Afkoelblokkade

Hoi! Ik denk dat de regel zoals voorgesteld (eerst 1 uur, daarna 2 uur, daarna 4 uur enz.) de afkoelblokkades onnodig ingewikkeld maken. Een afkoelblokkade is ervoor om mensen even te laten afkoelen. Door verdubbelingsregels op te stellen ga je er eig al vanuit dat het vaak voorkomt dat mensen na een afkoelblok gewoon doorgaan met waar ze mee bezig waren. Ik stel voor om slechts 1 duur voor de afkoelblok te hanteren. 4 tot 8 uur lijkt mij een goede lengte. Emmelie 21 aug 2008 14:06 (UTC)

Vind ik ook, Emmelie. Blokkade is geen 'strafmiddel'.Tjako 21 aug 2008 14:09 (UTC)
Grotendeels eens maar als iemand na een afkoelblok op dezelfde manier doorgaat kan een langere blok gerechtvaardigd zijn naargelang de ernst van het vergrijp.--Kalsermar 21 aug 2008 17:07 (UTC)
Dan wil ik graag de mogelijkheid de aard van het 'vergrijp' te bekijken, en een uitspraak van de gemeenschap over langere blokkade.Tjako 21 aug 2008 18:00 (UTC)
Een afkoelblok heeft als doel iemand te laten bijkomen van de emoties van het moment. De lengte zal een beheerder per keer moeten inschatten. Geen verdubbelingsregeling dus. De grens voor een afkoelblok lijkt mij 36 uur. Dan is iemand net uit het ritme van de volgende dag met hetzelfde verkeerde been uit bed stappen, maar nog niet zo lang geblokkeerd dat men boos wordt om de blokkade zelf. Guido den Broeder 21 aug 2008 21:06 (UTC)

Strafblokkade

Nooit. Blokkade ter afkoeling of bescherming. Nooit als straf.Tjako 21 aug 2008 14:10 (UTC)

Sokpop

Eerst een definitie graag, en dan bekijken wat 'misbruik' van tweede accounts is. Vervelender op het moment vind ik het bezet houden van gebruikersnamen door mensen die niets bijdragen. Die zou ik na een maand inactiviteit gewoon wissen of hernomene, zodat de naam vrijkomt.Tjako 21 aug 2008 14:11 (UTC)

Eens, zeker als het een veelvoorkomende naam is. Denk aan "Oscar" etc. --Kalsermar 21 aug 2008 17:09 (UTC)

Persoonlijke aanval

Verwijderen, en de aanvaller laten afkoelen.Tjako 21 aug 2008 14:12 (UTC)

Overige overwegingen

Hoi SterkeBak, een 'blokkadebeleid' ontwikkelen is an sich uiteraard belangrijk. Ik denk echter dat je hier wat minder 'wikipediaans' moet denken, en meer vanuit 'prudentie/wijsheid/voorzichtigheid'. Een blokkade is een maatregel die erop gericht behoort te zijn de Wikisage te beschermen, zonder het idee dat je middels blokkades 'straffen' oplegt.

Ik zou er voor zijn blokkadetoepassing en -beslissing aan beheerders (die verondersteld worden een zekere mate van 'prudentie' beschikken, anders waren ze geen beheerders uiteraard) over te laten, die met dat middel uiteraard zeer terughoudend dienen om te springen.

Wel vind ik dat er een mogelijkheid zou moeten zijn om ingeval van kritiek op een blokkadebeslissing door een beheerder, deze terug te kunnen draaien (bijvoorbeeld door secuur en inhoudelijk overleg over de gepleegde blokkade).

In mijn opinie zijn er slechts 2 soorten blokkades: afkoelblokjes en beschermingsblokkades. Net als er in principe 2 soorten gebruikers zijn: welwillenden en onwelwillenden (vandalen, saboteurs, linkspammers). Als een welwillende gebruiker eens de 'fout' in gaat door hoog oplopende emoties kan het middel 'afkoelblok' worden ingeztet (inderdaad is dan 1 dag maximaal voldoende). Als een gebruiker echter niet blijkt te kunnen 'afkoelen' of dit gedrag steeds weer vertoont moet men de encyclopedie wellicht beschermen tegen zulke gebruikers, en dus uitgaan van een zekere mate van 'onwelwillendheid' (lees dan: geen bereidheid ongewenst gedrag te veranderen).

Anderzijds dient men bij beoordeling van 'gedrag' te kijken naar iemands aard, die uiteraard soms niet te veranderen valt. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is tenslotte. Voor overduidelijk vandalisme en sabotage en linkspam zou ik gelijk beschermingsblokkades uitdelelen van zeg minimaal 3 maanden. Het 'grijze gebied' is dus wanneer vandalisme of sabotage niet overduidelijk is... en daar dienen we per geval wijs mee om te gaan.

Ik ben tegen verhogingsregels, want die compliceren zaken nodeloos, en geven een blokkade al snel het karakter van straf. Zoals gezegd: afkoelen of opzouten. (welwillend of niet welwillend). Dat zou mijn insteek zijn. Hoe e.e.a. te formuleren in regels, daar moeten we goed over nadenken. Je aanzet is een goede manier om eerst deze discussie eens grondig te voeren lijkt me. Daarvoor dank. Groet, Tjako 21 aug 2008 13:38 (UTC)

Mee eens. De blokkaderegels zouden mi vooral niet te ingewikkeld moeten worden. Zo blijft de blokkade voor alle partijen duidelijk. Emmelie 21 aug 2008 14:19 (UTC)

Visie MarkM

Afkoelblokkade

Volkomen mee eens. MarkM 21 aug 2008 13:50 (UTC)

Strafblokkade

 • Eerste blokkade 1 dag
 • Tweede blokkade 3 dagen
 • derde blokkade 1 week

volgende 2 week. 1 maand, 3 maanden, 9 maanden, onbepaalde tijd. - Volkomen mee eens.

Mijn voorstel:

 • Bij een blokkade van langer dan 3 maanden kan een bindende stemming plaatsvinden. Er zullen twee partijen zijn. De toemalige beheerder die blokkeerde vs. de geblokkeerde. Alle gebruikers zijn stemgerechtigd. De geblokkeerde gebruiker en de betreffende beheerder kunnen bij de stemming een stuk tekst indienen over zijn/haar visie.
We moeten niet naar straf-blokkades toe denk ik.... liever over korte blokkades tot een dag niet stemmen, bij lange blokkades wegens vandalisme/sabotage/linkspam/aanhoudend frustrerend overleg indien niet overduidelijk een peiling in de gemeenschap over een blokkade voor minimaal 3 maanden.Tjako 21 aug 2008 14:09 (UTC)
Ik zie je punt tegen strafblokkades en ik vind dit ook een beter voorstel. MarkM 21 aug 2008 14:55 (UTC)

Sokpop

Mijn voorstel:

Blokkade:

 1. 6 maanden
 2. 1 jaar
 3. onbepaald
Eerst definieren wat een sokpop is svp, en dan nog wat 'misbruik' zou inhouden.Tjako 21 aug 2008 14:09 (UTC)

Mijn visie over sokpoppen + definitie

Definities:

 • Het bezitten van meerdere gebruikersaccounts door één persoon = sokpopperij
 • In geval van bezit van meerdere accounts door één persoon, worden de accounts met de minste bewerkingen sokpoppen genoemd. Het account met de meeste bewerkingen is het hoofdaccount.
Bescherming van Wikisage

Het doen aan sokpopperij moet naar mijn mening niet bestraft worden. Dit zou teveel moeite kosten. En waarom zou men dit doen? De encyclopedie wordt hiermee niet geschaad. Wel vind ik, dat er een pagina moet komen waar gebruikers vrijwillig bereid zijn hun sokpoppen prijs te geven. (Deze pagina kan eventueel gecontroleerd worden door toekomstige checkusers). Ik geloof erin dat de meeste gebruikers goede bedoelingen hebben en hiertoe bereid zijn.

Definities:

 • Tijdens een gemeenschapsstemming de stemming manipuleren, (mede) mogelijk gemaakt door het gebruik van minstens één van de sokpoppen van de hoofdgebruiker = stemmingsmisbruik door sokpop
  • Met manipuleren wordt in deze context bedoeld: Een handeling verrichten waardoor een stemming een andere uitkomst krijgt óf het gevaar loopt een andere uitkomst te krijgen.
 • Onrust of verwarring veroorzaken bij andere gebruikers óf manipulatie op andere gebieden, (mede) mogelijk gemaakt door het gebruik van minstens één van de sokpoppen van de hoofdgebruiker = sokpopmisbruik

Ik vind dat stemmingsmisbruik door een sokpop zwaarder gestraft dient te worden dan alleen sokpopmisbruik.

Ik wil graag het volgende schema aanhouden als sanctie ter bescherming van de encyclopedie:

stemmingsmisbruik door sokpop:

 1. 1 jaar en 4 maanden (geen verhoging van de maatregel bij herhaling)

sokpopmisbruik

 1. 4 maanden (idem)

Persoonlijke aanval

Eerst mee eens, nu gedeeltelijk. Nog te twijfelen, na het aanhoren van andere argumenten (zie hieronder) MarkM 21 aug 2008 13:50 (UTC)

Bij persoonlijke aanvallen mag van mij in ernstige gevallen direkt strenger worden opgetreden. Ik zou hierbij onderscheid maken tussen bijvoorbeeld een scheldwoord of een "rot op XXXX" tijdens een heftige discussie of een ernstige rascistische, sexistische oid uitspraak. --Kalsermar 21 aug 2008 17:20 (UTC)
Overleg dient nimmer op de man te worden gespeeld qua emotie of uitspraken, dus wat mij betreft is zelfs een incidenteel 'rot op' al een reden tot op zijn minst een afkoelblokkade.Tjako 21 aug 2008 18:02 (UTC)
Uiteraard moet elke PA een blok tot gevolg hebben. Wat ik probeerde te zeggen was dat een korte blokkade (2 uur geloof ik in het voorstel) soms te kort kan zijn voor zeer ernstige PAs terwijl voor een "rot op" oid wel een kortere tijd kan worden gegeven. --Kalsermar 21 aug 2008 21:31 (UTC)
Ik stel een uniforme afkoelblokkade van 24 uur voor, ongeacht de zwaarte van de PA.Tjako 21 aug 2008 21:34 (UTC)
Voor uniforme blokduur lijkt mij 24 uur dan inderdaad een goede maat.--Kalsermar 21 aug 2008 21:38 (UTC)
Op dit gebied zit ik een beetje te twijfelen. Ik zit de voor en nadelen nog een beetje af te wegen:
Voordelen 24-uur blok: - We zijn consequent; elke PA levert een 24-uur blok op. -Minder conflicten over het feit dat de één een kortere blokkade krijgt dan de ander, terwijl misschien de ernst van de PA's gelijk zijn.
Nadelen 24-uur blok: -Er zijn gradaties in ernst van PA's; maar geen gradaties in de sanctie. -De kans bestaat dat hierover conflicten ontstaan; de één wenst iemand dood, de ander scheldt iemand uit voor "sukkel", maar levert dezelfde sanctie op. MarkM 22 aug 2008 11:43 (UTC)
Je nadeel is ongegrond. Het is niet bedoeld als sanctie, maar als afkoelblok om gedrag te heroverwegen. En elke PA is er 1 te veel, of je nu 'sukkel' zegt, of 'val dood'.Tjako 22 aug 2008 11:47 (UTC)
Persoonlijk vind ik het erger als iemand tegen mij 'val dood' zegt, dan 'sukkel'. En met sanctie bedoel ik geen straf, maar: "goedkeuring door een daartoe bevoegd gezag van een toestand, een besluit of maatregel". Dit is ook één van de omschrijvingen in de van Dale. Er zijn er dus meerdere ;). MarkM 22 aug 2008 11:51 (UTC) Zie hier
Je kan het erger vinden, feit blijft dat beiden uitingen van ongewenst gedrag zijn, die tot nadenken aanzetten tijdens een afkoelblok. De duur van dat afkoelblok doet er naar mijn smaak dan ook niet toe, omdat elke vorm van PA altijd ongewenst gedrag is.Tjako 22 aug 2008 12:21 (UTC)
Ik kan mij vinden in wat Tjako zegt, de gevolgen voor de (on)rust die een Pa kan veroorzaken op Wikisage zijn gelijk bij minder erge of ergere PAs. Zelf kan ik wel zeer ernsitge PAs bedenken die van mijn part tot langdurige blokkades mogen leiden maar er is veel te zeggen voor uniformiteit. Verder denk ik dat iemand die een zeer ernstige PA uit dat toch wel zou doen en uiteindelijk langdurig wordt geweerd maar dat iemand wel twee zou nadenken voor die persoon "sukkel" zegt waarmee het aantal "kleinere" PAs hopelijk tot een minimum beperkt blijven. --Kalsermar 22 aug 2008 15:39 (UTC)

Toevoeging

In geval van ernstige smaad, laster, (doods)bedreiging of discriminatie vind ik dat het doen van aangifte absoluut niet moet leiden tot een blokkade, zoals bij Wikipedia het geval is. Integendeel: Ik vind dat eventueel een door de gemeenschap aangestelde vertrouwenspersoon het slachtoffer hulp aan kan bieden. Hoe staan jullie hier tegenover? MarkM 21 aug 2008 19:35 (UTC)

Het doen van aangifte staat iedere burger vrij. Echter op de Wikisage verliest zo'n gebruiker als hij die zaken op de Wikisage kenbaar maakt in overleg of andere pagina's wel zijn rechten alhier. Smaad, laster, (doods)bedreiging of discriminatie zijn ten allen tijde blokwaardig, ter bescherming van de vrijwillig bijdragende gebruikers. Tjako 21 aug 2008 19:50 (UTC)
Niet mee eens. Een ieder is vrij om aangifte te doen tegen wie dan ook. Een melding hier op wikisage maakt daar niet van uit en is geen enkele reden om te blokkeren. Indien een gebruiker een aanklacht tegen Wikisage indient veranderd de zaak. Op dat moment mag de gebruiker geblokkeerd worden in afwachting van het onderzoek. SterkeBakoverleg 21 aug 2008 20:34 (UTC)
Een melding van het doen van aangifte is geen blokkeerreden. Inderdaad wel een uiting hier van smaad, laster of discriminatie. Zodra iemand overigens aangifte tegen Wikisage doet dient die gebruiker inderdaad in afwachting van het onderzoek geblokkeerd te worden. Ik stel wel voor LOUTER de gebruikersoverlegpagina van zo iemand niet te blokkeren, zodat communicatie mogelijk blijft met de gemeenschap.Tjako 21 aug 2008 20:42 (UTC)
In dit geval vind ik een onbeperkte blokkade terecht, met de mogelijkheid van het slachtoffer om aangifte te doen zonder consequenties. MarkM 22 aug 2008 11:43 (UTC)

Sokkop was da?

Ik geloof ergens in de regels te hebben gelezen dat je maar 1 account mag hebben. Dat in overweging genomen zou ik zeggen dat een sokkop een tweede account is en misbruik is het eigenlijk al vanaf het moment dat je hem gebruikt. SterkeBakoverleg 21 aug 2008 15:31 (UTC)

Ik geloof dat die regels er nog niet zijn... maar corrigeer me if I'm wrong. Smile2.png Tjako 21 aug 2008 15:40 (UTC)

Nee klopt sorry die gegevens kwamen uit een chatlog. SterkeBakoverleg 21 aug 2008 16:06 (UTC)

Het hebben van meer dan 1 account is toegestaan. Omdat dit toch niet consequent te controleren is zonder daar tureluurs van te worden, is het beter om de zaak zo in te richten dat men er geen unfair voordeel van kan hebben. Guido den Broeder 21 aug 2008 17:27 (UTC)
Hier zeg je iets anders ;). MarkM 21 aug 2008 17:36 (UTC)
Guido heeft in zoverre een punt, dat men zou moeten kijken naar wat een gebruiker in situatie x of y bijdraagt (aan inhoud en overleg, op basis van de argumenten) ongeacht wie daar als persoon achter zit. Wel zouden we misschien in geval van vermeend misbruik (zoals beinvloeding van een discussie met meerdere gebruikersnamen vanaf 1 account door 1 persoon) enige stroomlijning moeten verzorgen.Tjako 21 aug 2008 18:05 (UTC)
@Mark: Ik liep daar al op dat inrichten vooruit. :)
Discussies zullen hier veel meer op argumenten worden beslecht, niet op het tellen van lekenstemmen. Guido den Broeder 21 aug 2008 18:25 (UTC)