Wikisage, de vrije encyclopedie van de tweede generatie, is digitaal erfgoed

Wikisage is op 1 na de grootste internet-encyclopedie in het Nederlands. Iedereen kan de hier verzamelde kennis gratis gebruiken, zonder storende advertenties. De Koninklijke Bibliotheek van Nederland heeft Wikisage in 2018 aangemerkt als digitaal erfgoed.

  • Wilt u meehelpen om Wikisage te laten groeien? Maak dan een account aan. U bent van harte welkom. Zie: Portaal:Gebruikers.
  • Bent u blij met Wikisage, of wilt u juist meer? Dan stellen we een bescheiden donatie om de kosten te bestrijden zeer op prijs. Zie: Portaal:Donaties.
rel=nofollow

Dies irae

Uit Wikisage
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dies irae is een gregoriaans gezang over het Laatste Oordeel. Deze was van in de 14e eeuw tot 1970 een bestanddeel van de dodenmis in de roomse ritus. De tekst werd door het Concilie van Trente bevestigd als vast bestanddeel van het Requiem. Ook nu nog kan de hymne gezongen worden bij een begrafenis, bijvoorbeeld wanneer deze plaatsvindt volgens de Usus extraordinarius Ritus Romani (Tridentijnse mis), of ’ad libitim’ bij het getijdengebed van de roomse ritus bij Allerzielen (2 november) en in de laatste week van het kerkelijke jaar. Thomas van Celano, een vriend en de biograaf van Franciscus van Assisi, werd traditioneel meestal als de auteur ervan gezien, maar musicologen denken tegenwoordig dat het ook geschreven zou kunnen zijn door Latino Malabranca Orsini (gestorven 1294), lector aan het Dominicaanse studium in Santa Sabina, de voorloper van het ’Angelicum’ (d.w.z. de Pontificale Universiteit van Sint Thomas van Aquino) in Rome.

De melodie stamt uit de 13e eeuw of vroeger; enkele bronnen schrijven deze toe aan paus Gregorius de Grote (overleden in 604), Bernardus van Clairvaux (1090–1153), of Bonaventura (1221–1274).

Tekstuele basis

De inhoud is grotendeels gericht op Zefanja 1:15–16 in de Latijnse Vulgaat, met de beginwoorden letterlijk overgenomen.

Dies iræ, dies illa,
dies tribulationis et angustiæ,
dies calamitatis et miseriæ,
dies tenebrarum et caliginis,
dies nebulæ et turbinis,
dies tubæ et clangoris
super civitates munitas
et super angulos excelsos.
(Vulgaat)

Een dag van verbolgenheid is die dag,
een dag van benauwdheid en angst,
een dag van verwoesting en vernietiging,
een dag van wolken en donkerheid,
een dag van donkere wolken,
een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw
tegen de versterkte steden
en tegen de hoge hoektorens.
(Herziene Statenvertaling)

Het bevat ook verwijzingen naar Openbaring 20:11–15 (het boek van waaruit de wereld geoordeeld zal worden), Mattheüs 25:31–46 (schapen en bokken die gescheiden worden), 1Thessalonicenzen 4:16 (de tompet), 2Petrus 3:7 (hemel en aarde voor het vuur), Lukas 21:26 (mensen die vol vrees zijn wanneer zij de Mensenzoon zien komen), enz.

Het lijkt ook verband te houden met het gebed Unetanneh Tokef uit de joodse liturgie: „Wij zullen heiligheid toeschrijven aan deze dag, want deze is vrees inboezemend en verschrikkelijk”; „de grote trompet klinkt”, enz.

Muzikaal citaat

Vele componisten gebruikten een stukje van de melodie van het Dies irae in hun eigen compositie als „muzikaal citaat”.

In filmen

De melodie of de aanvangsnoten van het Dies irae worden regelmatig gebruikt in filmen om een sombere sfeer te creëren. Het komt onder andere voor in:

  • Groundhog Day
  • It’s a Wonderful Life
  • Jurassic Park
  • Star Wars
  • The Hobbit. (duikt regelmatig op in de drie filmen)
  • The Lion King
  • The Lord of the Rings
  • The Shining van Stanley Kubrick

Tekst en vertalingen

Latijnse tekst Vertaling van
Guido Gezelle
Versie opgenomen in
het Getijdenboek (1990)
Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla:
teste David cum Sibylla.
Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus!
Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.
Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.
Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.
Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit:
nil inultum remanebit.
Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?
Rex tremendae majestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me fons pietatis.
Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae:
ne me perdas illa die.
Quaerens me, sedisti lassus:
redemisti Crucem passus:
tantus labor non sit cassus.
Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.
Ingemisco, tamquam reus:
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce, Deus.
Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.
Preces meae non sunt dignae:
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.
Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis:
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.
Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
pie Jesu Domine,
dona eis requiem.
Amen.
Kwade dag, die al de dagen
eens lijk asschen weg zult vagen,
zoo ’t Sibille en David zagen!
Welk een gruwel ’n zal ’t niet wezen,
als de Rechter, opgerezen,
’t goê zal uit het kwade lezen!
Wondere trompetrumoeren
zullen al de graven roeren,
al die dood zijn throonwaards voeren.
Stom zal staan de Dood en ’t Leven,
als de dooden antwoord geven,
staan, en voor den Rechter beven.
’t Zal een boek te voorschijn komen
waarin ’t al staat opgenomen
dat het oordeel Gods moet schromen,
als de Rechter, neêrgezeten,
al ’t verdoken kwaad zal weten,
straffen ende niets vergeten.
Wie zal dan toch mijn verweer zijn,
wat mijn voorsprake of begeer zijn,
als de goeden zelf verveerd zijn?
Koning, schrikbaar en grootmachtig,
bron van goedheid, nederslachtig
bid ik U, weest mij indachtig!
Jesu, wilt toch wel gedenken:
als gij mij kwaamt ’t leven schenken,
was ’t om me op dien dag te krenken?
Jesu, moê van zoeken naar mij
hebt Ge ’t Kruis geleên, en daar mij
eens zoo dier gekocht: ach spaart mij!
Schoon ’t Uw recht zij van te wreken,
wilt mij vrij van zonden spreken
eer die dag komt aan te breken!
’k Zuchte als een ter dood verwezen,
maar mijn schaamrood schuldig wezen
hoopt op Uw bermhertig wezen;
Wierd Maria ’t eeuwig leven,
wierd den moordnaar hoop gegeven,
hopen durve ik ook, en beven.
Heere, onweerdig is mijn bede;
doch, laat me, uit goedjonstigheden,
vrij van ’t vier der eeuwigheden!
Laat mij bij Uw schaapkes weiden,
wilt mij van de bokken scheiden
en ter rechter hand geleiden.
Moet Gij dan vermalediden
en het eeuwig vier doen lijden
roept tot mij: ’Gebenediden!’
Want ik kome al jammerklagen,
’t herte als asschen rouw geslagen,
hulpe in mijnen doodstrijd vragen.
Dag van weedom en van boeten,
als gij zult verrijzen moeten
en gerecht zijn om uw’ zonden,
mensch, God spare u in die stonden!
Zoete Heere Jesu mijn,
laat ze in ruste en vrede zijn,
in alle eeuwen!
Amen.
Dag des oordeels, dag des Heren
Alles zal tot as verteren,
naar Sibyll’ en David leren.
Dag van schrik, die aan zal breken
als de Rechter recht zal spreken
en het kwaad op aarde wreken.
De bazuinen zullen schallen
door het dodenrijk en allen
voor de troon terneer doen vallen.
Dood en schepping zullen beven,
als de mens verrijst te leven,
als hij rekenschap moet geven.
En dan wordt het boek gelezen
en de wereld wacht vol vrezen
hoe het vonnis wordt gewezen.
Is de Rechter dan gezeten,
al ’t verborg’ne zal Hij weten,
alle straf wordt toegemeten.
Waar moet ik nu van gewagen?
Welke helper moet ik vragen?
Niemand kan uw oordeel dragen.
Koning ontzagwekkend tronend,
en toch mild de schuld verschonend,
red mij, mij uw trouw betonend.
Jezus, heb toch medelijden,
denk, hoe Gij voor mij moest lijden.
Sta mij op die dag terzijde.
Die, mij zoekend, zijt gebonden,
mij verlost hebt van mijn zonden,
zijn dan tevergeefs uw wonden?
Grote Rechter van de wrake,
laat mij uw vergeving smaken
voor Gij ’t vonnis op zult maken.
Schuldig ben ik aan het kwade,
rood van schaamte om mijn daden.
God, ik smeek U, schenk genade.
Die Maria hebt vergeven
en de moord’naar schonkt het leven,
mij ook hebt Gij hoop gegeven.
Houd mij mijn gebed ten goede.
Wil, getrouwe, voor het woeden
van de helse vuur mij hoeden.
Wil mij met uw schapen weiden
en mij van de bokken scheiden,
mij ter rechter zijde leiden.
Gaan de zondaars eens verloren,
is hun ’t helse vuur beschoren,
roep mij uit als uitverkoren.
Hoor, ik roep in angstig klagen,
’t hart verbrijzeld en verslagen,
red mij op die dag der dagen.
O, dat is een dag van tranen,
o, hoe moet de mens zich schamen,
naakt en schuldig voor Gods ogen,
Here, wees om hem bewogen.
Liefdevolle Heer Jezus,
geef hun rust.
Amen.

Weblinks

rel=nofollow